Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vårt uppdrag är att bygga hus. Men vårt ansvar sträcker sig mycket längre än så. För oss handlar det även om kvalitet och omtanke

Asplunds Bygg  är kvalitestscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

KMA-policy

Kvalitetspolicy
"Asplunds ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitat oss.”

Detta gör vi genom att:

 • Vi tillgodoser kundens byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
 • Vi uppfyller de krav som ställs på oss som byggare och levererar vad kunden förväntar sig.
 • Se till att våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

Miljöpolicy
”Asplunds ska genom kunskap, kompetens och engagemang bidra till en hållbar miljö.”

Detta gör vi genom att:

 • Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och andra krav.
 • Vi förebygger föroreningar och arbetar mot fastställda miljömål i verksamheten.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter, i den mån de finns tillgängliga på marknaden samt uppfyller våra krav på egenskaper och ekonomi.
 • Vi följer upp och ständigt förbättrar miljöarbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling.


Arbetsmiljöpolicy
”Asplunds ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Verksamheten ska planeras och bedrivs på ett sätt som främjar en god och säker fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla medarbetare.”

Detta gör vi genom att:

 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning.
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
 • Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
 • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
 • Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.