Vi har byggklara tomter i Örebro

Örebro

2023-10-27

Vi har byggklara tomter i Ormesta!

Orientering
Området är beläget ca tre kilometer öster om centrala Örebro.

Väster om planområdet ligger Ormestagatan och bostadsområdet Näsby. Naturreservatet Oset-Rynningeviken breder ut sig mot Hjälmaren norr om planområdet. Öster om planområdet finns ett nyare bostadsområde (Norra Ormesta). Söder om går Hjälmarvägen och på andra sidan vägen finns det lättare industrier samt verksamheter.

Detaljplan
Detaljplanen för området vann laga kraft den 31 december 2021. Lantmäteriet blev klar med fastighetsbildningen i december 2022. Anläggande av allmän platsmark så som parker, vägar och media i området beräknas påbörjas under sommaren 2024.

Fastigheterna och byggrätter
Fastigheterna Örebro Ryssjan 1, 2 och 3 är avsedda för flerbostadshus och har en total byggrätt om 25 000 m².

Ryssjan 1 har en byggrätt om ca 6 100 m².
Ryssjan 2 har en byggrätt om ca 7 200 m².
Ryssjan 3 har en byggrätt om ca 11 700 m².

Samtliga fastigheter kommer att få möjlighet till parkering i ett framtida parkeringshus på fastigheten Almby 12:43 som rymmer ca 250 p-platser.

Referensbilder avser exempel på möjlig bebyggelse.

Vill du veta mer?
Vänligen kontakt Albert Ellervik, 072-222 48 96 alt. albert.ellervik@asplundsbygg.se

 

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00